szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Ustawa refundacyjna

Obowiązujące w Polsce rozwiązania dotyczące refundacji leków wziewnych dla pacjentów chorych na przewlekłe obturacyjne schorzenia układu oddechowego były wypracowywane przez wiele lat i od pewnego czasu gwarantowały pacjentom dobry dostęp do podstawowych w terapii preparatów zawierających wziewne glikokortykosteroidy i agonistów receptorów beta2 adrenergicznych.

 

Zapisy nowej ustawy refundacyjnej niosą ryzyko ograniczenia dostępności do preparatów wziewnych, a szczególnie do terapii kombinowanych (dwa leki w jednym inhalatorze). „Leczenie preparatami kombinowanymi w astmie jest możliwe i zalecane przez GINA (Global Initiative for Asthma).                      

 

Ich stosowanie poprawia kontrolę choroby, m.in. zmniejsza liczbę zaostrzeń i ciężkość ich przebiegu, przez co zmniejsza także całkowity koszt leczenia. – wyjaśnia Prof. Andrzej Fal z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie – „Stosowanie terapii kombinowanej poprawia wypełnianie zaleceń lekarskich (compliance) przez pacjenta oraz zapobiega stosowaniu leczenia wyłącznie długodziałającymi agonistami receptora beta-adrenergicznego, co jest obecnie terapią niedozwoloną w astmie.”


Połączone działanie zapisów artykułów 5 i 15 nowej ustawy może doprowadzić do radykalnego zmniejszenia dostępności preparatów kombinowanych dla pacjentów chorych na astmę i POChP. Należy podkreślić, że zagrożenie takie nie dotyczy innych grup preparatów kombinowanych (łączonych) stosowanych w leczeniu innych schorzeń.

 

Reasumując: Polska może stać się jedynym krajem w Europie, w którym terapia kombinowana nie będzie w astmie i POChP stosowana powszechnie.

 

Oprócz podstawowego problemu etycznego i moralnego rodzi to również negatywny skutek ekonomiczny, gdyż oszczędność refundacyjna nie zrekompensuje kosztów leczenia zaostrzeń, absencji chorobowej itd.

 

Nowa ustawa daje możliwość uniknięcia tego niebezpieczeństwa, ale wymagałoby to szybkiego powstania oraz podjęcia działań przez Radę Przejrzystości i utworzenia na jej wniosek odrębnej grupy refundacyjnej dla wziewnej terapii kombinowanej.

 

Inicjatywy polskich środowisk
Polskie środowiska medyczne od wielu lat stale monitorują i analizują sytuację epidemiologiczną chorób układu oddechowego. W ciągu ostatnich 13 lat przeprowadzono kilka bardzo znaczących badań:


• PMSEAD, 1998-1999r. - pierwsze ogólnopolskie badania epidemiologiczne nad częstością występowania chorób atopowych w Polsce zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Badaniami objęto ponad 16 tys. mieszkańców w 11 ośrodkach na terenie kraju.
• Program Profilaktyki Chorób Alergicznych w Łodzi, 2000-2003r. – zaprojektowany przez dr hab. n. med. Włodzimierza Stelmacha, dyrektora Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Program, realizowany po konsultacjach z ekspertami w zakresie alergologii, był finansowany przez Łódzką Regionalną Kasę Chorych a następnie przez Łódzki Oddział NFZ. W Programie wzięło udział ponad 21 tys. dzieci.


• ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, 2006-2008r.– badanie zrealizowane przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na zlecenie Ministra Zdrowia, stanowiło kontynuację międzynarodowych badań European Community Respiratory Health Survey II  (ECRHS II) oraz International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Badaniem objęto blisko 23 tys. dzieci i osób dorosłych w 9 regionach Polski. Było to pierwsze w Polsce badanie z zakresu epidemiologii chorób alergicznych przeprowadzone w tak szerokim formacie.


• BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease) – Badanie „POChP - obciążenia społeczne                         i ekonomiczne” przeprowadzono w 2007r. w województwie małopolskim pod nadzorem prof. Ewy Niżankowskiej-Mogilnickiej, kierownika Kliniki Pulmonologii UJ. W badaniu uczestniczyło 606 osób, losowo wybranych spośród 173 tys. mieszkańców powiatu chrzanowskiego                         i proszowickiego powyżej 40. roku życia. Był to jedyny ośrodek na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w grupie 20 krajów objętych tym międzynarodowym badaniem, a wyniki badania zostały opublikowane w prestiżowym piśmie LANCET 2007.


Wymienione badania i programy przyczyniły się do określenia aktualnej sytuacji epidemiologicznej                   i oszacowania skali zagrożeń ze strony chorób układu oddechowego oraz umożliwiły postawienie prognozy rozwoju tych chorób w Polsce na nadchodzące lata. Zestawienie wyników badań PMSEAD                i ECAP wykazuje wzrost częstości występowania astmy oskrzelowej w Polsce o 28% wśród dzieci w wieku od 3 do 16 lat (8,6% w grupie wiekowej 3-16 lat w badaniu PMSEAD i 11% w grupie wiekowej 6 -14 lat w badaniu ECAP) i o 67% w grupie dorosłych powyżej 16. roku życia (5,4% wśród osób powyżej 16 lat w badaniu PMSEAD i 9% wśród dorosłych w wieku 20-44 lata w badaniu ECAP).


Analiza wyników wskazała także dwa podstawowe problemy związane z astmą, jakimi są niedodiagnozowanie choroby oraz jej niedostateczna, wręcz zła kontrola. Dane z badania PMSEAD pokazały, że 50% osób dorosłych i 70% dzieci nie miało zdiagnozowanej astmy oskrzelowej. Wyniki te potwierdziło kolejne badanie – ECAP, w którym tylko 32% chorych na astmę miało uprzednio postawione rozpoznanie.

 

Inne badanie – AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe, 2004r.), oceniające stopień kontroli astmy, wykazało, że 50% chorych stosowało leki rozkurczowe i zaledwie 27% - glikokortykosteroidy wziewne. Jakość kontroli astmy ma kluczowe znaczenie dla skuteczności kompleksowego procesu leczenia oraz jakości życia samego chorego, jego najbliższego otoczenia oraz aktywności zawodowej w przypadku osób dorosłych.

 

Jedną                         z konsekwencji niedostatecznej kontroli choroby jest hospitalizacja i związane z nią koszty. W 2006r. w Polsce astma była przyczyną ok. 58 tys. przyjęć do szpitali, w tym – 5 tys. stan zagrażający życiu. Średni czas pobytu w szpitalu wyniósł 8 dni, 12 dni – w przypadku stanu zagrażającego życiu.


Badania BOLD również potwierdziły narastający problem rozpowszechnienia POChP i jego skutków. Jest to choroba, której rozpowszechnienie drastyczne narasta i nadal będzie się poszerzać w związku z paleniem tytoniu, biernym wdychaniem dymu tytoniowego oraz środowiskowymi czynnikami ryzyka zawodowego. Bardzo niska świadomość społeczna tej przewlekłej choroby płuc oraz wysokie koszty leczenia wymagają podjęcia pilnych działań edukacyjnych i prewencyjnych.


Coraz większy problem zachorowalności i leczenia chorób układu oddechowego spowodował natychmiastową reakcję środowisk medycznych, które zaczęły wdrażać specjalne programy zdrowotne. Dowodem na ich efektywność i celowość jest Program Profilaktyki Chorób Alergicznych               w Łodzi zrealizowany w latach 2000-2003, z którego skorzystało 21 109 dzieci w województwie łódzkim.

 

W ramach programu przeprowadzono również działania edukacyjne na temat astmy i alergii, które objęły prawie 20 tys. pacjentów i ich rodzin. W trakcie badań postawiono 16 453 nowych rozpoznań chorób alergicznych, w tym 5 002 nowych rozpoznań astmy. Wskaźnik pokazujący liczbę nowych rozpoznań na 1 tys. mieszkańców radykalnie wzrósł z 0,99 w 2000r. do 2,19 w 2003r.

 

Prawie dwukrotnie zmniejszono liczbę hospitalizacji spowodowaną zaostrzeniami astmy: z 1,48 na 1 tys. mieszkańców na początku programu do 0,84 – trzy lata później. Tym samym zredukowano koszty hospitalizacji wskutek zaostrzeń astmy z 4,5 mln zł w 2000r. do 2,5 mln zł w 2003r. W roku 2004 program przestał być finansowany i najpoważniejszym skutkiem tej decyzji było ponowne wydłużenie czasu nierozpoznanej astmy oskrzelowej u dzieci - po 6 latach średni czas trwania niezdiagnozowanej choroby powrócił do stanu początkowego, który istniał w chwili wdrażania programu.


POLASTMA – polski wkład w rozwój zdrowotnych programów prewencyjnych na świecie
Jednym z najważniejszych działań podjętych w ostatnich latach w Polsce w zakresie poprawy ochrony zdrowia jest Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy Oskrzelowej – POLASTMA – inicjatywa prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego powstała w 2008r.

 

Podstawowymi celami Programu są: usprawnienie opieki nad pacjentami, a nie wdrażanie nowych standardów; aktywna edukacja społeczeństwa i pracowników Służby Zdrowia oraz farmaceutów na temat chorób alergicznych i układu oddechowego, skracanie do minimum czasu rozpoznania choroby, udoskonalenie jakości kontroli tych chorób zgodnie z obowiązującymi standardami GINA i,                           w konsekwencji, stopniowa redukcja wszystkich kosztów związanych z opieką nad chorymi – kosztów bezpośrednich i pośrednich.

 

W ramach Programu prowadzone są rozliczne działania edukacyjne, badania i analizy, które, systematycznie i konsekwentnie realizowane, mogą przyczynić się do powstrzymania epidemii chorób układu oddechowego.


O konieczności systematycznej edukacji prowadzonej na szeroką skalę społeczną świadczy najnowsza inicjatywa zrealizowana w ramach POLASTMY –„Analiza przyczyn zdrowotnych zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego w grupie dzieci w wieku 7-13 lat w szkołach podstawowych w województwie łódzkim”, podczas której badaniem objęto wszystkich uczniów szkół podstawowych w jednym z powiatów województwa łódzkiego.

 

Badanie ankietowe przede wszystkim umożliwiło rozpoznanie astmy u dzieci, które wcześniej nie miały postawionej prawidłowej diagnozy. Natomiast analiza zwolnień pokazała, że choroby oddechowe są przyczyną 34% zwolnień dzieci z zajęć wychowania fizycznego (23% - nawracające infekcje dróg oddechowych i 11% - astma oskrzelowa), w tym w przeważającej większości dotyczyło to dziewcząt (56%) oraz uczniów w klasach IV-VI.

 

Co drugie ankietowane dziecko cierpiało już na chorobę przewlekłą, w tym w 24,2% na więcej niż jedną, która była przyczyną zwolnień z tych zajęć w poprzednich latach. 69,8% zwolnień było wystawione w wyniku zalecenia lekarza, a pozostałe – ponad 30% - na prośbę rodziców. Prawie połowę zwolnień - 49,5 %  - wystawili lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Niepokojące jest również to, że w tej grupie dominowały zwolnienia całoroczne.

 

Dodatkowo, wyniki Testu Kontroli Astmy pokazują znaczenie aktywności fizycznej: wśród dzieci chorych na astmę najlepsze wyniki miały te uczęszczające na zajęcia WF. To pokazuje, że poprzez prawidłową diagnostykę i terapię można astmę u dzieci dobrze kontrolować i umożliwić im normalne życie. Brak aktywności fizycznej              u dzieci prowadzi do pogłębiania problemu chorób układu oddechowego już w najmłodszym wieku. Dzięki systematycznym ćwiczeniom dziecko zwiększa pojemność płuc i buduje silne podstawy swego zdrowia.

 

Broniąc dzieci przed wysiłkiem fizycznym, rodzice, nauczyciele i niektórzy lekarze POZ                     z góry skazują je na słabszą kondycję zdrowotną. Nieuniknione konsekwencje takiego postępowania poniesie całe społeczeństwo poprzez wzrastające koszty leczenia przyszłych pokoleń. 


 „Polski Program POLASTMA jest inicjatywą na skalę światową – zgodny z Deklaracją Brukselską, wzorowany na sprawdzonych i skutecznych doświadczeniach „Fińskiego Programu Astmy 1995 – 2004”, wpisany w strategię Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases oraz Światowej Organizacji Zdrowia – jest gotowym rozwiązaniem działań prewencyjnych, który może być zaimplementowany również w innych krajach.

 

Potencjał Programu stanowi wkład Polski na rzecz rozwiązywania zagrożeń chorobami układu oddechowego i może przyczynić się do zahamowania epidemii tych chorób.” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi. 
 

źródło: Comunicat Agencja Dobrej Komunikacji
Data dodania: 2011-09-26 20:46:11
Data modyfikacji: 2011-09-26 20:49:57
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.