szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Regulamin

REGULAMIN WIRTUALNEGO MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NURSING.COM.PL

1.    Portal NURSING.COM.PL, zwany dalej Portalem, adresowany jest w szczególności do użytkowników zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa (dalej: Użytkownik).

 

2.    Podmiotem prowadzącym Portal oraz jego administratorem jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2,  02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124932, NIP 526-015-17-67, REGON: 010155284, kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN (dalej zwana Administratorem).

 

3.    Portal świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci artykułów, wiadomości, forum.

 

 

4.    W celu prawidłowego korzystania z usług Portalu wymagane/y/a jest:

a. łącze o przepustowości co najmniej 56 kb/s,

b. przeglądarka zgodna z wymaganiami W3Cw wersji co najmniej: Internet Explorer  7,8, Mozilla Firefox 3, Opera 9,10, Chrome 4

c. system operacyjny: Windows XP lub nowszy

 

 

5.    Uzyskanie pełnego dostępu do Portalu (w szczególności do części niedostępnej dla gości) jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane osobowe i zaznaczając odpowiednie pole formularza oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

6.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług Portalu poprzez wysłanie wiadomości do Administratora na adres mailowy redakcja_nursing@pzwl.pl.

 

7.    Niedopuszczalne jest, aby Użytkownicy Portalu zamieszczali w nim treści niezgodne z prawem lub uznane za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety oraz propagujące przemoc.

 

 

8.    W przypadku zamieszczania treści w ramach Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) cytowanych osób oraz podawania pełnych źródeł wykorzystywanych materiałów (imię i nazwisko twórcy oraz źródło).

 

9.    Administrator może podjąć decyzję o publikacji przesłanych przez Użytkownika materiałów (np.: zdjęć, artykułów itp.). W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody Użytkownika na: 

 

a)    bezterminowe wykorzystywanie przesłanych materiałów, chyba że Użytkownik zastrzegł sobie inne warunki;

b)    publikowanie tych materiałów w papierowej wersji „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” (Administrator poinformuje Użytkownika o terminie publikacji).

 

10.  Jeżeli Użytkownik wypowiadający się na forum nie życzy sobie, aby jego wypowiedzi były przytaczane przez innych Użytkowników oraz cytowane w innych częściach Portalu, to powinien zamieścić przy swoich wypowiedziach stosowne zastrzeżenie.

 

11.  Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora, za uprzednim powiadomieniem, w przypadku, gdy:

a)    Użytkownik narusza regulamin;

b)    okres „niezalogowania się” Użytkownika do portalu przekroczył 12 miesięcy;

c)    Użytkownik posiada więcej niż jedno konto;

d)    Użytkownik ingeruje w struktury i zasoby Portalu;

e)    Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora serwisu w regulaminie.

12.  Administrator może usuwać lub czasowo wstrzymywać publikację informacji sprzecznych z regulaminem. Administrator informuje, że z przyczyn technicznych mogą następować przerwy w działaniu Portalu.

 

13.  Uwagi, zapytania i wnioski dotyczące działania Portalu oraz publikacji należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: redakcja_nursing@pzwl.pl

 

14.  Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem Portalu. Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że materiały umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych w pkt 7.

 

Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja_nursing@pzwl.pl

 

Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

15.  Akceptacja regulaminu jest niezbędna do korzystania z Portalu.

 

16.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2013.

Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.