szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Regulamin

REGULAMIN WIRTUALNEGO MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NURSING.COM.PL

1.    Portal NURSING.COM.PL, zwany dalej Portalem, adresowany jest w szczególności do użytkowników zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa (dalej: Użytkownik).

 

2.    Podmiotem prowadzącym Portal oraz jego administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. G. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, NIP 521 340 83 19, REGON: 140 718 275, kapitał zakładowy 4.100.000 zł (w całości wpłacony), (dalej zwana Administratorem).

 

3.    Portal świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci artykułów, wiadomości, forum.

 

 

4.    W celu prawidłowego korzystania z usług Portalu wymagane/y/a jest:

a. łącze o przepustowości co najmniej 56 kb/s,

b. przeglądarka zgodna z wymaganiami W3Cw wersji co najmniej: Internet Explorer  7,8, Mozilla Firefox 3, Opera 9,10, Chrome 4

c. system operacyjny: Windows XP lub nowszy

 

 

5.    Uzyskanie pełnego dostępu do Portalu (w szczególności do części niedostępnej dla gości) jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane osobowe i zaznaczając odpowiednie pole formularza oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

6.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług Portalu poprzez wysłanie wiadomości do Administratora na adres mailowy redakcja_nursing@pzwl.pl.

 

7.    Niedopuszczalne jest, aby Użytkownicy Portalu zamieszczali w nim treści niezgodne z prawem lub uznane za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety oraz propagujące przemoc.

 

 

8.    W przypadku zamieszczania treści w ramach Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) cytowanych osób oraz podawania pełnych źródeł wykorzystywanych materiałów (imię i nazwisko twórcy oraz źródło).

 

9.    Administrator może podjąć decyzję o publikacji przesłanych przez Użytkownika materiałów (np.: zdjęć, artykułów itp.). W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody Użytkownika na: 

 

a)    bezterminowe wykorzystywanie przesłanych materiałów, chyba że Użytkownik zastrzegł sobie inne warunki;

b)    publikowanie tych materiałów w papierowej wersji „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” (Administrator poinformuje Użytkownika o terminie publikacji).

 

10.  Jeżeli Użytkownik wypowiadający się na forum nie życzy sobie, aby jego wypowiedzi były przytaczane przez innych Użytkowników oraz cytowane w innych częściach Portalu, to powinien zamieścić przy swoich wypowiedziach stosowne zastrzeżenie.

 

11.  Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora, za uprzednim powiadomieniem, w przypadku, gdy:

a)    Użytkownik narusza regulamin;

b)    okres „niezalogowania się” Użytkownika do portalu przekroczył 12 miesięcy;

c)    Użytkownik posiada więcej niż jedno konto;

d)    Użytkownik ingeruje w struktury i zasoby Portalu;

e)    Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora serwisu w regulaminie.

12.  Administrator może usuwać lub czasowo wstrzymywać publikację informacji sprzecznych z regulaminem. Administrator informuje, że z przyczyn technicznych mogą następować przerwy w działaniu Portalu.

 

13.  Uwagi, zapytania i wnioski dotyczące działania Portalu oraz publikacji należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: redakcja_nursing@pzwl.pl

 

14.  Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem Portalu. Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że materiały umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych w pkt 7.

 

Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja_nursing@pzwl.pl

 

Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

15.  Akceptacja regulaminu jest niezbędna do korzystania z Portalu.

 

16.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2013.

Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.