szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Nowy zawód - opiekun medyczny

Program nauczania zawodu opiekun medyczny zatwierdził 27 lipca 2007 r. minister edukacji narodowej. Podstawę programową kształcenia w nowym zawodzie zaakceptował wcześniej resort edukacji.  

 

W programie nauczania 55% minimalnej liczby godzin przeznaczono na zajęcia związane z opieką nad osobą chorą i niesamodzielną, 30% na medyczne podstawy zawodu, 10% na podstawy działalności zawodowej, a 5% na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Plany nauczania przewidują, że opiekun medyczny może być absolwentem rocznej szkoły policealnej dla młodzieży lub dla dorosłych (dorośli mogą się uczyć w trybie stacjonarnym albo zaocznym) bądź zasadniczej szkoły zawodowej (cztery semestry dla dorosłych, w trybie stacjonarnym lub zaocznym).  

 

Zakres kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent powinien umieć rozpoznać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, współpracować z pielęgniarką w planowaniu i realizowaniu opieki, pomagać pielęgniarce podczas zabiegów pielęgniarskich. Ma wykonywać polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, pomagać jej w utrzymaniu ciała w czystości.

 

Opiekun medyczny będzie umiał wykonywać zabiegi higieniczne, dokumentować je, utrzymywać czystość i estetykę łóżka oraz najbliższego otoczenia podopiecznego, pomagać mu w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem.  

 

Opiekun medyczny będzie pomagał podopiecznemu utrzymać aktywność ruchową, użytkować sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Ma być przygotowany do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się urządzeniami, przyborami i narzędziami niezbędnymi podczas wykonywania czynności higienicznych i zabiegów pielęgniarskich. Powinien też umieć nawiązywać i utrzymywać kontakty międzyludzkie, pomagać podopiecznemu w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, a także w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami.  

 

Do obowiązków opiekuna medycznego przypisano również udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie. Opiekun medyczny powinien umieć popularyzować zachowania prozdrowotne, a także przestrzegać podczas wykonywania zadań zawodowych przepisy sanitarno-epidemiologiczne, BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przestrzegać przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych.

 

Opiekun medyczny będzie umiał udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W trakcie nauki ma nabyć umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Powinien postępować zgodnie z zasadami etyki.  

 

Zakres zajęć edukacyjnych

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu podstaw przedsiębiorczości.  

 

Zajęcia edukacyjne z podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii obejmują m.in. podstawy psychologii jako nauki o człowieku, elementarne procesy poznawcze, procesy emocjonalne i motywacyjne, osobowość człowieka, jego rozwój psychiczny, zagadnienia z zakresu komunikowania się, sytuacji trudnych, etyki, wybranych zagadnień z pedagogiki społecznej, elementy socjologii oraz socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby.  

 

W procesie nauczania proponuje się stosowanie aktywizujących metod nauczania z uwzględnieniem ćwiczeń. Zajęcia z anatomii, fizjologii i patologii podzielono na następujące zagadnienia: organizm jako całość, skóra, układ narządów ruchu, układ nerwowy, układ krążenia, krew, układ chłonny, układ oddechowy, układ trawienny i metabolizm, układ moczowy, układ płciowy, gruczoły dokrewne, narządy zmysłów.  

 

Szkoła powinna posiadać pracownię anatomiczną wyposażoną w modele anatomiczne, fantomy, programy komputerowe z zakresu anatomii, filmy dydaktyczne obrazujące funkcjonowanie układów i narządów człowieka, atlasy anatomiczne, plansze, radiogramy, zapisy elektrokardiograficzne, wydruki badań laboratoryjnych itd.

 

Program nauczania tego przedmiotu powinien być realizowany w korelacji z takimi przedmiotami, jak: opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegów higienicznych, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii. Zajęcia prowadzi się w grupach liczących od 10 do 15 osób. Ćwiczenia stanowią co najmniej połowę czasu przeznaczonego na realizację programu.  

 

Stosunkowo duża liczba godzin dydaktycznych jest przeznaczona na realizację przedmiotu zdrowie publiczne. Program nauczania przewiduje m.in. zagadnienia zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia, podstawy mikrobiologii, promocję zdrowia i profilaktykę, higienę w zakładach ochrony zdrowia, przepisy sanitarno-epidemiologiczne w zakładach ochrony zdrowia, przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

Zajęcia z tego przedmiotu łącznie z innymi mają również kształtować cechy osobowości ucznia, które umożliwią mu nawiązanie kontaktu, wzbudzenie zaufania i sympatii u podopiecznego (akceptacja, samoakceptacja, otwartość i autentyczność, empatyczne reagowanie, gotowość niesienia pomocy, odpowiedzialność).  

 

Aktywizujące i praktyczne metody nauczania, ćwiczenia w grupach, wycieczki dydaktyczne sprawią, że nabyta wiedza będzie przydatna w pracy opiekuna medycznego i aktualna w zmieniających się zasadach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Przedmiot opieka nad osobą chorą i niesamodzielną przewiduje nauczanie następujących problemów: pacjent jako podmiot opieki, adaptacja człowieka do roli pacjenta, potrzeby biologiczne człowieka, aseptyka i antyseptyka.  

 

Program tego przedmiotu stanowi merytoryczną podstawę przygotowania ucznia do pełnienia funkcji zawodowej opiekuna medycznego. Uczniom wyjaśnia się podstawowe pojęcia, model pielęgnowania wg Doroty Orem, zasady i metody stosowane w opiece nad chorym, zadania zawodowe opiekuna medycznego, jego rolę w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, charakterystykę pacjenta jako podmiotu opieki. Program jest oczywiście realizowany w powiązaniu z innymi przedmiotami (anatomia, psychologia, zdrowie publiczne, pracownia zabiegów higienicznych).  

 

Poszczególne działy programowe zawierają treści kształcenia niezbędne do kształtowania umiejętności prowadzenia obserwacji, rozpoznawania potrzeb i problemów chorego, planowania opieki i zaspokajania jego potrzeb w sytuacji ograniczenia samodzielności spowodowanej chorobą. Uczeń poznaje zasady postępowania podczas przyjęcia chorego do szpitala, sposoby udzielania pomocy w jego adaptacji do warunków szpitalnych, możliwości współdziałania z rodziną i tworzenia klimatu sprzyjającego poprawie samopoczucia.  

 

Szczególną uwagę poświęca się sposobom zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych. Ćwiczenia odbywają się w zespołach 3-4-osobowych. W procesie nauczania kształtuje się cechy osobowości niezbędne opiekunowi medycznemu, takie jak akceptacja drugiego człowieka, poszanowanie jego godności, gotowość niesienia pomocy innym, odpowiedzialność za podejmowane działania, umiejętność współpracy w zespole, dążenie do samorozwoju.  

 

Pracownia zabiegów higienicznych

Szkoła kształcąca w zawodzie opiekun medyczny musi posiadać pracownię higieny osobistej i udzielania pierwszej pomocy. Tu realizowany jest liczący najwięcej godzin dydaktycznych przedmiot pod nazwą pracownia zabiegów higienicznych. Uczniowie zapoznają się z higieną otoczenia chorego, higieną ciała chorego, zaspokajaniem potrzeb odżywiania i wydalania, ułożeniem chorego w łóżku, diagnozowaniem stanu chorego, zabiegami przeciwzapalnymi, zapobieganiem zakażeniom, udzielaniem pierwszej pomocy.  

 

Typowa pracownia powinna być wyposażona w łóżka, materace, szafki przyłóżkowe, parawany, materace przeciwodleżynowe, kaczki, baseny, wózki inwalidzkie, drabinki, sprzęt do udogodnień dla chorych, fantomy pielęgnacyjne, fantomy do resuscytacji, algorytmy wykonywania zabiegów higienicznych, filmy dydaktyczne, plansze, sprzęt medyczny, produkty lecznicze itd.

 

Podczas realizacji programu szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności stosowania różnych technik i metod wykonywania zabiegów higienicznych, karmienia ciężko chorego, w tym karmienia przez zgłębnik założony do żołądka, sposobów zapewnienia choremu wygody i bezpieczeństwa, różnych sposobów zaspokajania potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej.  

 

Dominującymi metodami nauczania i uczenia się powinny być: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe, pogadanka, dyskusja dydaktyczna. Ćwiczenia odbywają się w grupach liczących 10-15 osób, ćwiczenia indywidualne oraz w zespołach 2-3-osobowych służą umożliwieniu każdemu uczniowi ukształtowania zaplanowanych w programie umiejętności.

 

Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien obserwować pracę każdego ucznia, zwracać uwagę na staranność i dokładność wykonywania ćwiczeń, stworzyć możliwość wielokrotnego powtórzenia trudnych elementów lub całego zabiegu oraz zapewnić uczniowi dodatkowe konsultacje.  

 

Ćwiczenia mają się odbywać z uwzględnieniem przestrzegania przepisów BHP oraz sanitarno-epidemiologicznych. Mają utrwalać nawyki bezpiecznej pracy, prawidłowego użytkowania urządzeń i przyborów. Kształtują umiejętność pracy w zespole, dążenie do poszerzania wiedzy i samorozwoju, potrzebę samooceny i samokontroli, zdyscyplinowanie, aktywność i samodzielność w działaniu, odpowiedzialność.  

 

Organizacja ochrony zdrowia

Podstawy prawa i ekonomiki to przedmiot o najmniejszym wymiarze godzin dydaktycznych traktujący o finansowaniu świadczeń zdrowotnych, systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, rynku świadczeń zdrowotnych, podstawach prawnych dotyczących działalności zawodowej i gospodarczej. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z wykorzystaniem baz informacji prawnych oraz internetu.

 

Przedmiot nawiązuje do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości nabytej w szkole średniej, a poszczególne działy programowe zawierają treści kształcenia niezbędne do zrozumienia funkcjonowania ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym.  

 

mgr Barbara Lenard

Data dodania: 2008-04-30 14:01:35
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.Komentarze

obawy

wlasnie zaczelam uczyc sie jako opiekun medyczny bardzo chcialabym pracowac po szkole w szpitalu ale mam pewne obawy w zwiazku z zatrudnieniami po tek szkole. Czy sa pracodawcy ktorzy potrafia ten zawod docenic? I czy opiekun medyczny nie bedzie tylko pelnil roli salowej i sprzataczki na oddziale?

REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.