szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Uczymy się przez całe życie

 „… zamiłowanie do nauki i zajmowanie się nią nie ogranicza się do czasów szkolnych, lecz kończy się z życiem”.

Zygmunt Wiatrowski

 

Współczesne pielęgniarstwo na całym świecie przeżywa dynamiczny rozwój. W dążeniu do zapewnienia możliwie najlepszej opieki nad zdrowiem wzbogaca się wiedza pielęgniarska, zmienia się praktyka zawodowa i rola pielęgniarki. Zmiany zmierzają do tego, aby pielęgnowanie w jak największym stopniu odpowiadało na potrzeby zdrowotne ludzi. 

 

Polskie pielęgniarstwo, choć z pewnym opóźnieniem, podąża za tym rozwojem. Podstawowe znaczenie w tych przemianach ma kształcenie pielęgniarek.

We współczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych wykształcenie jest jednym z najistotniejszych komponentów kwalifikacji zawodowej. Określa ono miejsce jednostki w systemie społecznym. Dlatego tak istotne jest stałe podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie coraz wyższych szczebli rozwoju zawodowego.

 

Jeśli ktoś wybiera zawód pielęgniarki, musi mieć świadomość, że jego decyzja ma wielkie znaczenie dla innych ludzi. Ten zawód oznacza służbę na rzecz zdrowia, jednej z najważniejszych dla człowieka wartości. Jest realizowany w bliskim i stałym kontakcie z ludźmi, rozwiązuje wiele złożonych i trudnych problemów ludzkiego zdrowia i życia.

 

Dokonywanie świadomego wyboru służenia zdrowiu jest równoznaczne z przeświadczeniem, że jest to służba bardzo odpowiedzialna. Służyć zdrowiu nie można przecież inaczej – jak tylko najlepiej. Dobrze wyraża to takie stwierdzenie: służyć trzeba tak, jak chcielibyśmy, aby służono nam czy naszym najbliższym, wówczas gdy zajdzie potrzeba.

 

Dążenie do jak najlepszego służenia zobowiązuje do zdobywania koniecznej wiedzy i rozwijania różnorodnych umiejętności. W dzisiejszym świecie jest to zobowiązanie na całe zawodowe życie – wiedza bowiem rozwija się bardzo szybko. Niewiedza to nie tylko niemożność udzielenia właściwej pomocy, ale często także szkody, nawet nieodwracalne.

 

Wiedza musi być przyswajana w taki sposób, aby mogła być wykorzystana w różnych sytuacjach, w stosunku do różnych ludzi, do ich zmieniających się potrzeb zdrowotnych.

Zawód pielęgniarki nie prowadzi drogą łatwego życiowego sukcesu. Z pewnością jest to jednak droga właściwa dla tych, którzy wkraczają na nią świadomi własnego wyboru, czekających ich zadań i odpowiedzialności.

 

Jest to droga dla tych, którzy dysponują wrażliwością na ludzkie sprawy i gotowością do pomagania. Współcześnie ogromne znaczenie ma także gotowość do wprowadzania zmian na rzecz jakości pielęgnowania.

 

Kształcenie podstawowe, specjalistyczne i ustawiczne

W ostatnich latach system kształcenia pielęgniarek uległ radykalnym zmianom. Kształcenie gwarantuje przypływ pielęgniarek przygotowanych do wprowadzenia koniecznych przemian. Zmieniły się programy kształcenia –.zarówno treści, jak i metody. Dużo uwagi poświęca się tym zakresom wiedzy i zawodowym umiejętnościom, które są niezbędne w samodzielnie i odpowiedzialnie podejmowanym pielęgnowaniu człowieka w zdrowiu i chorobie.

 

Bardzo dużą wagę przywiązuje się do zagadnień, które na nowo definiują rolę pielęgniarki, przyczyniają się  do podniesienia poziomu pielęgnowania, sprawnego realizowania koncepcji podstawowej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Horyzonty zawodowe poszerzają tematy z zakresu teorii pielęgnowania; analizuje się znaczenie łączenia teorii z praktyką. Wprowadzane są metody kształcenia, które sprzyjają rozwojowi samodzielności i twórczego myślenia oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Szkoły dążą do przygotowania takich absolwentów, którzy będą zdolni do wprowadzania pożądanych przemian w praktyce zawodowej pielęgniarek i do ciągłego rozwoju własnej fachowości.

 

Zapewnienie możliwości doskonalenia w ciągu życia zawodowego jest konieczne ze względu na szybki rozwój poszczególnych gałęzi wiedzy i związanych z nimi technik. Jak twierdzą obserwatorzy tego procesu, dziś szkoła może przygotować tylko do wejścia do zawodu. Pod koniec życia zawodowego bardzo niewielka część tego przygotowania nie straci aktualności, większość wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy musi więc być przyswajana „w marszu”.

 

Praktyka pielęgniarska jest bardzo szeroka, jest więc niezbędna specjalizacja ze względu na duże zróżnicowanie zadań w różnych jej działach. Pielęgniarka musi pogłębiać kierunkowe kwalifikacje zarówno w związku z podejmowaniem określonej praktyki, jak i w pracy o charakterze organizacyjno-administracyjnym czy w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Nabywanie specjalizacji umożliwia przechodzenie przez różne szczeble kariery zawodowej.

 

Różne formy doskonalenia zawodowego prowadzone są także w czasie pracy. Dąży się do tego, aby doskonalenie w czasie pracy rozwijać właściwie, tj. aby podejmować w nim przede wszystkim zagadnienia najistotniejsze dla rozwoju praktyki zawodowej. Przykładem postępowej realizacji tego zadania jest wprowadzenie w poszczególnych instytucjach stanowisk pracy pielęgniarek zajmujących się poszukiwaniem nowości i przybliżaniem ich innym pracującym pielęgniarkom.

 

Bardzo ważne jest też samokształcenie. Przez samokształcenie rozumiemy indywidualne bądź zespołowe sięganie do różnych dostępnych źródeł wiedzy według własnego programu i zainteresowań.

 

Rozwój praktyki i zawodu

W naszym kraju rozwój praktyki zawodowej pielęgniarek przebiega z oporami i trudnościami. Przeszkadzają w tym zakorzenione stereotypy i przyzwyczajenia, a także zwykły opór przed podejmowaniem nowych wyzwań. Konieczność wdrażania osiągnięć wiedzy i twórczej myśli ludzkiej dla podniesienia skuteczności pielęgnowania i szeroko rozumianej opieki nad zdrowiem człowieka zobowiązuje jednak do pokonywania trudności.

 

Polska 1 maja 2004 r. stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. Akcesja wymogła w ustawodawstwie zmiany zmierzające do ujednolicenia funkcjonowania na wielu płaszczyznach życia. Zmiany te dosięgły również system kształceniu pielęgniarek w Polsce. Zgodnie z europejskimi dyrektywami polskie pielęgniarki uzyskują przygotowanie zawodowe w szkołach wyższych. Model edukacji determinują standardy kształcenia w zawodach pielęgniarki, które regulują tok kształcenia.

 

Na model edukacji wpływa też życie: struktura polskiego społeczeństwa i koncepcje organizacji systemu ochrony zdrowia określają oczekiwania odbiorców opieki. Pielęgniarka musi być przygotowana tak, aby jej praca mogła sprostać tym oczekiwaniom.

Absolwent pielęgniarstwa dzięki studiom powinien opanować wiadomości i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych pielęgniarki, składających się na funkcje bezpośrednio skierowane na odbiorcę usług i funkcje pośrednie, związane z rozwojem praktyki i zawodu.

 

Absolwenci są przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: placówkach ochrony zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, usprawniania leczniczego, zakładach pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych, zakładach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego oraz innych w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

 

Pielęgniarstwo jest odrębną dziedziną medyczną o specyficznym zakresie wiedzy i praktyki. Profesjonalne pielęgnowanie wymaga wykorzystywania tej wiedzy, stałego jej wzbogacania i weryfikowania w trakcie nabywania doświadczeń praktycznych.

 

Uważam, że w przytoczonych na początku słowach Zygmunta Wiatrowskiego zawiera się wielka mądrość i prawda, ponieważ rzeczywiście uczymy się przez całe życie. Bardzo dobrze, że prowadzi się systematyczną edukację dla dorosłych; dzięki niej mogą oni nieustannie rozwijać swoje kompetencje, kształtować osobowość i odczuwać satysfakcję, że ich praca dobrze służy ludziom.

 

mgr piel. Ewelina Domaradzka

Oddział Chirurgiczny SP ZOZ Przeworsk

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 12/2010
Autor: Ewelina Domaradzka
Data dodania: 2011-12-29 19:37:05
Data modyfikacji: 2011-12-29 19:40:16
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.