szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Prawnik wyjaśnia, czyli opinie prawne radcy prawnego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W sprawie braku konieczności posiadania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek przy zatrudnieniu na umowę o pracę bądź umowę zlecenie.

 

Przy ubieganiu się o zatrudnienie w ramach umowy o pracę bądź umowy zlecenia nie ma możliwości uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich. W myśl art. 24a pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.) prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych jest działalnością regulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że z chwilą zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej, a następnie uzyskania wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk, osoba taka staje się przedsiębiorcą wykonującym zawód regulowany.
 

Do 21 sierpnia 2004 r. pielęgniarki, położne, zgodnie z treścią art. 25c ustawy o zawodach, wykonujące zawód w formie indywidualnej praktyki, nie były przedsiębiorcami. Obowiązujący poprzednio przepis stanowił, że za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

To rodziło konieczność uzyskania stosownych wpisów w rejestrze indywidualnych praktyk. Obecnie przepis art. 25 ust. 8 stanowi, że za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką w rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

W sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.
 
Zgodnie z art. 772 § 1 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 772 § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Możliwość podwyższenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę w związku z podwyższeniem przez niego kwalifikacji zawodowych warunkuje również sytuacja finansowa pracodawcy.

 

Jednakże, zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Jeżeli zatem pielęgniarka otrzymuje niższe wynagrodzenie niż inne osoby wykonujące taką samą pracę i posiadające porównywalne kwalifikacje, może wystąpić do Sądu Pracy o ustalenie wyższego wynagrodzenia.

 

W sprawie zasadności przedkładania przez pielęgniarki i położne zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu przy podejmowaniu pracy w zakładach opieki zdrowotnej.


Pielęgniarka, położna podejmująca pracę obowiązana jest okazać pracodawcy zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, które wystawione jest na odpowiednim druku, zgodnym z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 1999 r., Nr 97, poz. 1137). Ponadto, pracodawca ma obowiązek ustalenia na podstawie świadectw pracy lub innych dokumentów, czy dana osoba ma przerwę w wykonywaniu zawodu trwającą dłużej niż lat pięć.

 

W zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu jest miejsce na dokonywanie wpisów dotyczących przeniesienia się pielęgniarki, położnej na teren działania innej izby i sporządzania adnotacji o zaprzestaniu przez pielęgniarkę, położną wykonywania zawodu na czas nieokreślony. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r., Nr 41, poz. 178 ze zm.) w art. 11d zobowiązuje pielęgniarkę, położną do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych o zmianie wszelkich danych, które zawiera rejestr pielęgniarek i położnych.


W sprawie zatrudnienia położnej w domach pomocy społecznej.


Wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej regulowane jest ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1217 ze zmianami). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy polega ono na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych w szczególności:

 

pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie przytoczone rodzaje świadczeń położna wykonuje w odniesieniu do kobiet we wszystkich okresach życia, a nie, jak się powszechnie uznaje, do kobiet ciężarnych, położnic i noworodków.


Ustęp 2 art. 5 cytowanej ustawy stanowi, iż udzielanie świadczeń położna wykonuje przez:
1) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzenie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,


4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
5) przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza,
6) podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,
7) sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 

8) badanie noworodków i opiekę nad nimi,

9) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
10) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
11) profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.


Do zakresu zadań położnej należy więc między innymi realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki i leczenia i rehabilitacji (pkt. 9), samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (pkt. 10).
W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U.
z 2007 r., Nr 210, poz. 1540) określony jest zakres i rodzaj świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W części zakres tych zadań jest porównywalny. Jedynym ograniczeniem jest uregulowanie § 9, które stanowi, że zarówno pielęgniarka, jak też położna nie powinny wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe, w szczególności podejmować czynności wymagających umiejętności zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego. Brak jest natomiast przepisu, który zabraniałby zatrudnienia położnych poza pionem położniczo-ginekologiczym. Nie ma zatem przeszkód, aby położna wykonywała swój zawód w domu pomocy społecznej.


Iwona Choromańska, radca prawny NRPiP

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 1-2.2011
Autor: Iwona Choromańska
Data dodania: 2011-10-09 19:52:19
Data modyfikacji: 2020-03-29 15:00:22
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.