szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Prawnik wyjaśnia

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarkę lub położną a ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika


Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) w art. 10c ust. 1 wprowadza następujące rodzaje kształcenia podyplomowego w zawodach pielęgniarki i położnej: szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursy dokształcające. Ukończenie takiego szkolenia skutkuje podniesieniem kwalifikacji zawodowych w toku kształcenia podyplomowego.

 

W myśl przepisu art. 10c ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika i promocja zdrowia nie jest tożsame z ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61; Nr 47, poz. 387) oraz poprzedzające je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881 ze zm.) wprowadzają jako dwa odrębne: tytuł magistra, nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno-fizycznochemicznych, wychowania fizycznego, ekonomicznych, społecznych i prawnych oraz medycznych z wyjątkiem kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, oraz jako odrębne, tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa.

 

Podobna klasyfikacja obowiązuje w przypadku tytułów licencjata. Kończąc studia magisterskie na kierunku pedagogika, uzyskuje się tytuł magistra, jednakże nie jest to specjalizacja w rozumieniu przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Uzyskanie tytułu magistra na kierunku pedagogika może być uznane w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 ze zm.) za posiadanie wykształcenia wyższego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uprawniającego do podjęcia kształcenia w celu uzyskania tytułu specjalisty w ww. dziedzinach.

 

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia niewątpliwie może stanowić element dodatkowy, jako argument przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w pionie pielęgniarskim. Jednakże nie jest to specjalizacja w rozumieniu przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.


Zgoda pracodawcy na podjęcie pielęgniarskich studiów magisterskich
 

Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655), z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzone zostały do kodeksu pracy przepisy odnośnie kwalifikacji zawodowych pracowników, które zawierają między innymi podstawowe regulacje w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

 

W myśl art. 1031 § 1 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zgodnie z art. 1031 § 2 k.p. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do tego, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Uprawnienia te nabywa pracownik z chwilą uzyskania zgody przez pracodawcę na podjęcie kształcenia. Nie ma wymogu „złożenia zapotrzebowania na magistra pielęgniarstwa” przez pracodawcę, aby uzyskać prawo do urlopu szkoleniowego lub do zwolnień z całości lub części dnia pracy. Wystarczy, że wyrazi on zgodę na kształcenie pracownika, nawet już po rozpoczęciu przez niego nauki.

 

Z chwilą wyrażenia przez pracodawcę zgody na kształcenie pracownika, nie ciąży na stronach (pracodawca – pracownik) obowiązek zawierania umowy. Jeżeli jednak pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, należy zawrzeć taką umowę, jedynie w przypadku przyznania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń na rzecz pracownika, innych niż urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem przez pracownika prawa do wynagrodzenia. Wynika to z treści art. 1035 k.p. w związku z art. 1034 § 3 k.p.

 

W sytuacji braku zgody pracodawcy na podjęcie przez pracownika kształcenia istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, lub urlopu bezpłatnego – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem (art. 1036 k.p.).


        
Wykonywanie zawodu pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej
      
W sytuacji wykonywania zawodu przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilnoprawnej w zakładzie pracy chronionej nie ma możliwości uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich. W myśl art. 24a pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

To oznacza, że z chwilą zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej, a następnie uzyskania wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk, osoba taka staje się przedsiębiorcą wykonującym zawód regulowany.Do dnia 21 sierpnia 2004 r. pielęgniarki, położne, zgodnie z treścią art. 25c ustawy o zawodach, wykonujące zawód w formie indywidualnej praktyki nie były przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy prawo działalności gospodarczej.

 

Obowiązujący poprzednio przepis art. 25 ust. 6 stanowił, że za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką w rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z zastosowaniem ust. 1-4, co rodziło konieczność uzyskania stosownych wpisów w rejestrze indywidualnych praktyk. Obecnie przepis art. 25 ust. 8 stanowi, że za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką w rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.


Iwona Choromańska radca prawny NRPiP

Stan prawny na 15 lutego 2011 r.

 


 

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 3/2011
Autor: Iwona Choromańska
Data dodania: 2011-10-09 19:52:19
Data modyfikacji: 2020-03-31 07:11:06
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.