szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Prawnik wyjaśnia

Za co odpowiada pielęgniarka podczas transportu pacjenta?

 

Pielęgniarka zatrudniona w oddziale szpitalnym w ramach umowy o pracę obowiązana jest wykonywać polecenia przełożonych. Jeżeli zostanie wystawione zlecenie lekarskie na transport pacjenta z danego oddziału do innego szpitala w asyście personelu pielęgniarskiego, wówczas pielęgniarka ma obowiązek wykonać takie zlecenie.

 

Odnośnie ewentualnej odpowiedzialności cywilnej, w takim przypadku ponosi ją świadczeniodawca (pracodawca), względnie właściciel środka transportu w zależności od zdarzenia, które może ewentualnie nastąpić. W takim przypadku pielęgniarka wykonująca zawód w ramach umowy o pracę nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej, chyba, że szkoda nastąpi na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków służbowych przez pielęgniarkę.

 

Wówczas, zgodnie z treścią art. 119 kodeksu pracy odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W trakcie przewozu pacjenta do innej placówki, pracodawca ma obowiązek zapewnienia opieki nad chorymi, którzy pozostają pod opieką szpitala w danym oddziale.


Przedstawione zasady obowiązują w przypadku wykonywania zawodu przez pielęgniarkę w ramach umowy o pracę. Gdy zawód pielęgniarki wykonywany jest w oparciu o umowę cywilnoprawną (kontrakt), wówczas pielęgniarka jako świadczeniodawca zobowiązana jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Wszelkie prawa i obowiązki strony powinny ustalić szczegółowo w umowie, w tym zakres i miejsce udzielania świadczeń, zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń, ewentualną obecność przy pacjencie w przypadku konieczności transportu do innego szpitala, zakres odpowiedzialności cywilnej w przypadku wystąpienia zdarzeń. Istotnym jest, że w przypadku wystąpienia szkody w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilnoprawnej (kontraktu), ponosi ona odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości szkody, bez względu na jej wysokość.

 

Komu przysługuje wzrost wynagrodzenia w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?


Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1570), uchylając przepis art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, nałożyła na kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej obowiązek przeznaczania części środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników (w tym dla pielęgniarek i położnych) w okresie od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej ustawę o zoz, od dnia wejścia jej w życie do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40 % kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie.

 

Przy czym 3/4 tych środków kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie.

 

Tryb przyznawania podwyżek dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej został określony w art. 2 ust. 2-4 ww. ustawy. Przepisy te nakładają na kierownika zakładu obowiązek uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi zasad przyznania podwyżek w konkretnych grupach zawodowych, jednakże z uwzględnieniem ustawowych progów narzuconych w art. 2 ust. 1 ustawy.

 

W przypadku, gdy zakładowe organizacje związkowe działające w danym sp zoz nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, kierownik sp zoz zobowiązany jest do podjęcia decyzji osobiście.

 

Podkreślić należy, że zarówno w przypadku zawarcia porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, jak też w przypadku braku takich uzgodnień, na wzrost wynagrodzeń należy przeznaczyć co najmniej ¾ środków finansowych dla pielęgniarek i położnych z całej kwoty przewidzianej na wzrost wynagrodzeń dla pracowników danego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Realizacja art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. zmieniającej ustawę o zoz, została poddana kontroli podmiotowi, który utworzył zakład oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto zawiera ona przepis karny, w myśl którego kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie przekazuje środków na wzrost wynagrodzeń w sposób określony w tym przepisie, podlega karze grzywny.

 

Iwona Choromańska radca prawny NRPiP

Stan prawny na dzień 18 kwietnia 2011 r.

 

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 5.2011
Autor:
Data dodania: 2011-10-09 20:14:16
Data modyfikacji: 2020-04-02 01:43:37
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.