szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Prawnik wyjaśnia

Czy ukończenie szkolenia specjalizacyjnego można uznać za równoważne z ukończeniem studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo w przypadku wnioskowania do pracodawcy o podwyżkę wynagrodzenia?

 

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) w art. 10b ust. 1 stanowi, że pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

 

W art. 10c ustawa przewiduje następujące rodzaje kształcenia podyplomowego: szkolenie specjalizacyjne, zwane „specjalizacją”, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające. Najwyższą formą kształcenia podyplomowego jest specjalizacja, która ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie (art. 10c ust. 2 ustawy o zawodach).


Studia licencjackie w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) są natomiast studiami pierwszego stopnia. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowującymi do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
W obecnym stanie prawnym pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyłącznie po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej w formie studiów wyższych.

 

Zatem każda pielęgniarka kończąca szkołę zawodową uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Licencjat jest więc podstawowym tytułem zawodowym. Specjalizacja w rozumieniu przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej jest kształceniem podyplomowym, tj. po uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata pielęgniarstwa. Jest to zatem rodzaj kształcenia podnoszący w sposób istotny kwalifikacje zawodowe pielęgniarki w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Po pomyślnym ukończeniu specjalizacji, pielęgniarka uprawniona jest na mocy przepisów ustawowych do posługiwania się tytułem specjalisty (godnym z dziedziną kończonej specjalizacji). Dodać należy również, iż zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która posiada prawo wykonywania zawodu, posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną.

 

Aby przystąpić do specjalizacji, zobowiązana jest spełniać wszystkie trzy wymienione warunki. Powyższy wymóg wskazuje jednoznacznie, że posiadanie tytułu licencjata nie jest równoznaczne z posiadaniem tytułu specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


Odnośnie możliwości podwyższenia wynagrodzenia za pracę w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych stwierdzić należy, iż zasady wynagradzania określone są w obowiązujących u danego pracodawcy przepisach wewnętrznych (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy lub Regulamin Wynagradzania). Nie mniej jednak pracodawca powinien docenić podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych poprzez podwyższenie wynagrodzenia za pracę w odpowiedniej kwocie.

 

Czy w przypadku utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu można uzyskać duplikat czy konieczne jest nowe zaświadczenie?

 

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) w art. 37 ust. 1 stanowi, że pielęgniarka, położna, która na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów uzyskała zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, powinna uzyskać we właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu według ustalonego wzoru, zgodnie z art. 12 ust. 2, do dnia 31 grudnia 2001 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 97, poz. 1137) określa w załączniku nr 1 wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.


W przypadku utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarka, położna może ubiegać się o uzyskanie duplikatu tego dokumentu. Dlatego też w zaświadczeniu na stronach 5 i 6 zamieszcza się informacje dotyczące wydania duplikatu zaświadczenia. Natomiast w przypadku zmiany nazwiska, zmiany miejsca wykonywania zawodu skutkującej zmianą przynależności pielęgniarki, położnej do okręgowej izby informacje o tym fakcie zamieszcza się w treści zaświadczenia, na odpowiedniej stronie do tego przeznaczonej.


Wymiana „poprzedniego” dokumentu na nowy może mieć miejsce jedynie w przypadku zapełnienia odpowiednio wszystkich rubryk w danym dokumencie, np. jeżeli pielęgniarka wielokrotnie zmienia izbę, na obszarze której wykonuje zawód.


Stan prawny na dzień 29 czerwca 2011 r.

Iwona Choromańska radca prawny NRPIP

 

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 7-8.2011
Autor: Iwona Choromańska
Data dodania: 2011-10-18 20:19:12
Data modyfikacji: 2019-10-21 20:01:28
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.