szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Prawnik wyjaśnia

Jaką treść powinna zawierać pieczęć imienna pielęgniarki?

 

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.) nie zawiera żadnych regulacji dotyczących treści pieczęci, którą może posługiwać się pielęgniarka, położna w swojej codziennej pracy zawodowej. Podobnie inne akty prawne nie zawierają takich regulacji. Niemniej jednak, jak wykazuje praktyka, pielęgniarki i położne coraz chętniej korzystają z pieczęci imiennych. Wynika to m.in. z konieczności zawarcia w dokumentacji medycznej pacjenta określonych informacji o osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) dotyczy dokumentacji prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, które z dniem 1 lipca 2011 r. stały się podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom.

 

W myśl § 10 ust. 1 pkt  3 ww. rozporządzenia, który dotyczy wszystkich rodzajów udzielanych świadczeń, bez względu na status prawny podmiotu, dokumentacja indywidualna pacjenta powinna zawierać oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,  podpis.

 

Tytuł zawodowy uzyskuje pielęgniarka, położna po ukończeniu stosownej szkoły pielęgniarek, położnych. Przepis art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) zawiera rodzaje szkół pielęgniarskich i położnych, których ukończenie uprawnia pielęgniarkę, położną do wykonywania zawodu. Z uwagi na dokonywane na przestrzeni lat zmiany w zakresie rodzajów i typów szkół kształcących w zawodach pielęgniarki, położnej tytuły zawodowe mogą brzmieć różnie. Absolwenci liceów medycznych uzyskiwali np. tytuł zawodowy pielęgniarka lub pielęgniarka dyplomowana, podobnie absolwenci szkół pomaturalnych.

 

W chwili obecnej kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej prowadzone jest wyłącznie w formie studiów wyższych. Zgodnie z § 2 pkt 5 i 6 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r., Nr 11, poz. 61 ze zm.) absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy odpowiednio: licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa. Natomiast stosownie do treści § 3 pkt 6 i ww. rozporządzenia absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe: magistra pielęgniarstwa – po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo, magistra położnictwa – po ukończeniu kierunku położnictwo.

 

Zatem, pielęgniarka, położna dokonująca wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zobowiązana jest wpisać posiadany przez siebie tytuł zawodowy w brzmieniu zgodnym z treścią posiadanego dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej, szkoły położnych.

Jednakże podkreślić należy, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) obliguje pielęgniarkę, położną do zawarcia w dokumentacji medycznej informacji o posiadanym tytule zawodowym.

 

Zatem w sytuacji, gdy np. pielęgniarka ukończyła oprócz szkoły pielęgniarskiej np. studia wyższe na kierunku pedagogika, a nie ma tytułu zawodowego mgr pielęgniarstwa, dokonując wpisu w dokumentacji medycznej nie może posługiwać się tytułem magistra, a jedynie tytułem zawodowym uzyskanym w wyniku ukończenia szkoły pielęgniarskiej.

 

W przypadku ukończenia przez pielęgniarkę, położną szkolenia specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, o którym stanowi art. 10c ust. 2 ustawy przepisu art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.), zobowiązana jest przy dokonywaniu wpisu w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta do podania informacji o uzyskanych specjalizacjach.

 

Uwzględniając powyższe wymogi § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) najprostszym sposobem zamieszczania w dokumentacji medycznej wszystkich niezbędnych informacji jest posługiwanie się przez pielęgniarkę, położną pieczęcią, która w swej treści winna zawierać wszystkie ww. elementy informacji o osobie, która udzieliła konkretnego świadczenia zdrowotnego.

 

Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona pielęgniarek, pielęgniarka naczelna może być zatrudniona w wymiarze 1/8 etatu, a w pozostałej części jako pielęgniarka odcinkowa wykonywać zawód w formie indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego?

 

Odnośnie zatrudnienia pielęgniarki oddziałowej w wymiarze 1/8 etatu, a w pozostałym zakresie zawarcie umowy z tą samą osobą na działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego podnieść należy, że zastosowanie takiej konstrukcji umownej będzie stanowić oczywiste naruszenie przepisów prawa pracy, mające na celu obejście przepisów o czasie pracy.

 

Ponadto w takim przypadku pielęgniarka w niektórych sytuacjach mogłaby być przełożoną samej siebie. Należy również podkreślić, że jedynie przepis art. 47 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej dopuszcza możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych przez kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, pod warunkiem zawarcia takiego zapisu w umowie oraz określenia w niej warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym określenia wymiaru czasu pracy.

 

Stan prawny  na 1 sierpnia 2011 r.

Iwona Choromańska radca prawny Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 09.2011
Autor: Iwona Choromańska
Data dodania: 2011-10-18 20:19:12
Data modyfikacji: 2019-10-23 09:48:04
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.